1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. 1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en/of levering van producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. 1.5 Opleveringsformulier: formulier van oplevering dat wordt getekend bij oplevering van het werk. 1.6 Diensten: alle door Opdrachtnemer verrichte Diensten zoals onder meer maar niet beperkt tot de het leveren en verrichten van dakkapellen, timmerwerken, bouw- en verbouwwerkzaamheden van niet-constructieve aard in woningbouw en utiliteitsbouw, één en ander in de breedste zin van het woord, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer producten en/of Diensten worden aangeboden of geleverd aan Opdrachtgever. 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken. 2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3. Hoe komt de Overeenkomst tot stand? 3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 2 maanden geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Opdrachtnemer is bevestigd. 3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 3.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. 3.4 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden. 3.5 Indien de offerte niet wordt geaccepteerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. 3.6 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte. 3.7 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

4. Levering en uitvoering 4.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen. 4.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst. 4.3 De Opdrachtgever is verplicht om, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit ter beschikking te stellen. Tevens dient Opdrachtgever voor opslagruimte voor materialen en machines zorg te dragen. 4.4 Indien vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst het gevolg is van niet tijdige- of onvakkundige- of (bouw)voorbereiding heeft dit een meerprijs tot gevolg. 4.5 De Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor Opdrachtgever deze wil gebruiken of bestemmen, zelfs niet wanneer dat doel aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. 4.6 De Opdrachtnemer heeft het recht om de opgedragen werkzaamheden uit te besteden aan een derde. 4.7 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

5. Beëindiging van de Overeenkomst 5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

6. Meer- en/of minderwerk overeengekomen? 6.1 Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen door Opdrachtnemer op verzoek of last van Opdrachtgever, derden of gewijzigde wet- en regelgeving boven de offerte uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen of uren wordt geleverd en/of wordt aangebracht danwel gepresteerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld. 6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd het meerwerk in rekening te brengen bij Opdrachtgever en is gehouden het minderwerk © Van den Heuvel Dakkapellen B.V. pagina 2 van 4 te verrekenen. Betaling van eventueel meerwerk dient te geschieden gelijk met de hoofdsom.

7. Tussentijdse prijswijzigingen 7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven te wijzigen nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen vanwege, (onder meer doch niet beperkt) kostprijsverhogende factoren zoals wijziging van inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten etc. Tarieven kunnen worden aangepast onafhankelijk van de omstandigheid of de prijswijziging voor Opdrachtnemer al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft bij een wijziging te wijten aan Opdrachtnemer het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag nadat de prijswijziging aan Opdrachtgever is medegedeeld.

8. Wanneer geldt het werk als opgeleverd? 8.1 Het werk geldt als opgeleverd wanneer Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard middels ondertekening van het opleveringsformulier. 8.2 Indien Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever het opleveringsformulier niet heeft getekend en voorts niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 8.3 Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 8.4 Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd. 8.5 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering. 8.6 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever. 8.7 Door Opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

9. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat 9.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Opdrachtnemer vergoed. 9.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Opdrachtnemer, mits hij Opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 9.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen. 9.4 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient Overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. 9.5 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever een eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

10. Welke garantie biedt Opdrachtgever? 10.1 De door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 10.2 Opdrachtnemer biedt de navolgende garantie op de verrichte werkzaamheden: - Plaatsing dakkapel: 10 jaar - Kunststof kozijnprofielen: 10 jaar op kapconstructie kozijn en UV-bestendigheid van de profielen; - Hang- en sluitwerk (algemeen): 2 jaar - Hang- en sluitwerk (breuk van onderdelen): 5 jaar - Rolluiken of screens: 1 jaar. Indien het een dienst betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de dienstverlener van de dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 10.4 Opdrachtgever garandeert dat hij in het bezit is van de vereiste vergunning(en) die noodzakelijk zijn om Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en/of de gewenste producten op de overeengekomen plaats te leveren. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor inachtneming van de vereiste (vergunning)voorschriften, zoals onder meer doch niet beperkt tot, brandveiligheid, precario en technische bouwvoorschriften.

11. Eigendomsvoorbehoud 11.1 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 11.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. 11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. © Van den Heuvel Dakkapellen B.V. pagina 3 van 4 11.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 11.6 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

12. Intellectuele eigendomsrechten 12.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de Overeenkomst - aan opdrachtgever verstrekte of - in het kader van deze overeenkomst - gebruikte producten en/of Diensten. 12.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten en/of Diensten waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst. 12.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

13. Afspraken over betaling 13.1 Opdrachtgever stuurt voorafgaand aan de werkzaamheden de factuur. Betaling van de verzonden factuur dient plaats te vinden uiterlijk op de dag van (op)levering van de Diensten. Betaling kan vooraf per bankoverschrijving plaatsvinden of bij oplevering contant of per pin. 13.2 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht

14. Waarvoor is Opdrachtgever (niet) aansprakelijk? 14.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst. 14.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en verrichte diensten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft. 14.3 Indien door of in verband met de geleverde producten en/of verrichte Diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 14.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 14.5 Voordat Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk kan stellen, dient opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte stellen van de schade en haar een laatste kans geven de schade te herstellen of de oorzaak weg te nemen. Indien de schade daarna blijft bestaan kan opdrachtgever tot aansprakelijkheidsstelling overgaan. 14.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat Opdrachtgever niet beschikt over de in artikel 10.4 vereiste vergunningen, althans niet voldoet aan de in artikel 10.4 genoemde (vergunnings)voorschriften. 14.7 De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

15. Aansprakelijkheid na oplevering 15.1 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt en het opleveringsformulier voor akkoord is ondertekend is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. 15.2 Het bepaalde in lid 1 geldt niet indien sprake is van een gebrek dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. 15.3 De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren vanaf de dag dat het werk als opgeleverd geldt. Ingeval het gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen. 15.4 Opdrachtgever is in geval van enig gebrek verplicht Opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en Opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen. 15.5 Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, mag Opdrachtnemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan Opdrachtgever.

16. Verjaringstermijn 16.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. 16.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

17. Overmacht 17.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 17.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 17.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

18. Incassokosten 18.1 Indien Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen: a. Indien Opdrachtgever Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit Overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat Opdrachtnemer een Btw-plichtige Opdrachtnemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW. b. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 175,00. 18.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Opdrachtnemer zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

19. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 19.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 19.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. 19.3 Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. 19.4 Indien Opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend maken. Partijen zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld. 19.5 Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Opdrachtnemer te vermelden.

Wil je ook de ruimte ervaren van een dakkapel op maat? Neem dan contact met ons op.